• Online catalogus 3 miljoen onderdelen
  • Snelle levertijd uit de USA
  • Bedrijven & Particulieren
  • Team van specialisten

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1:         Toepasselijkheid - definities

 

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van ons en op al onze overeenkomsten van koop/verkoop - al dan niet tot stand gekomen via onze website www.uspartscenter.nl - en op al onze overeenkomsten van opdracht die wij met u sluiten.

2.     Als (een deel van) een bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

3.     Bij een afwijking tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

4.     Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

5.     Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn zowel geschreven voor onze zakelijke kopers/opdrachtgevers als voor consumenten. Wij gebruiken de term “consument”, wanneer een bepaling een afwijking/aanvulling bevat die alleen geldt voor consumenten. Een “consument” is: een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.

6.     Verder gebruiken wij in deze algemene voorwaarden de volgende termen:

a.     aanbod: ieder aanbod van ons, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte;

b.     schriftelijk: per brief, per e-mail of iedere andere vorm van communicatie die hiermee gelijk gesteld kan worden, zoals WhatsApp-berichten;

c.     documenten: zowel fysieke als digitale documenten, bijvoorbeeld door u of ons te verstrekken adviezen, rapporten, handleidingen e.d.;

d.     informatie: zowel genoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens;

e.     zaken: onze producten op het gebied van Amerikaanse auto onderdelen en aanverwante/bijbehorende producten;

f.      opdracht: een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden aan (onderdelen van) auto’s, bijvoorbeeld het verzorgen van software-updates, het dupliceren van uw sleutel of het programmeren van uw sleutel/contact;

g.     onze website: de in lid 1 genoemde website.

 

Artikel 2:         Aanbod

 

1.     Tenzij wij in/bij ons aanbod een geldigheidstermijn vermelden, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Een vrijblijvend aanbod mogen wij uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw aanvaarding nog herroepen.

2.     Een samengesteld aanbod verplicht ons niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie of zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs/vergoeding.

3.     Als wij ons aanbod baseren op uw informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mogen wij de opgegeven prijzen, tarieven en/of termijnen hieraan aanpassen.

4.     Ons aanbod en onze prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe/vervolgopdrachten.

5.     Aan u getoonde of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, capaciteiten, prestaties, eigenschappen, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures,

promotiemateriaal of op onze website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

 

Artikel 3:         Totstandkoming overeenkomst

 

1.     De overeenkomst komt tot stand nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd, bijvoorbeeld door akkoord te gaan met onze offerte. Als uw acceptatie afwijkt van het aanbod, komt de overeenkomst pas tot stand nadat wij schriftelijk met de afwijkingen hebben ingestemd.

2.     Wij zijn pas gebonden aan:

a.     een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;

b.     mondelinge afspraken;

c.     aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

nadat wij dit schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij - zonder uw bezwaar - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken zijn begonnen.

3.     Wij zijn pas aan uw bestelling via de website gebonden, nadat wij de bestelling - al dan niet via een automatisch bericht - schriftelijk aan u hebben bevestigd.

 

Artikel 4:         Koop op afstand - bedenktijd, ontbindingsrecht

 

1.     Dit artikel geldt voor consumenten bij een koop op afstand in de zin van artikel 6:230g lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (verkoop via onze website).

2.     Als consument heeft u een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen. Binnen deze periode mag u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden.

3.     De bedenktijd start vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder): a. de bestelde zaken heeft ontvangen;

b.     de laatste zaak heeft ontvangen, als uw bestelling meerdere zaken betreft en deze zaken los van elkaar worden geleverd;

c.     de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, als de levering van één zaak bestaat uit verschillende zendingen/onderdelen.

4.     U ontbindt de overeenkomst door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring of door gebruik te maken van het ontbindingsformulier op onze website. 

5.     De ontbinding heeft als gevolg dat ook van rechtswege (automatisch) alle eventuele aanvullende overeenkomsten worden ontbonden.

6.     U heeft geen ontbindingsrecht bij de levering van:

a.     specifieke, voor u op maat gemaakte, zaken of zaken die duidelijk voor u/een andere specifieke persoon bestemd zijn;

b.     zaken die wij normaliter niet in ons assortiment voeren, maar speciaal voor u bestelden;

c.     zaken die - bijvoorbeeld om redenen van gezondheidsbescherming - voorzien zijn van een verzegeling en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

d.     zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.

7.     Voldoet de zaak niet aan hetgeen wij zijn overeengekomen? Dan is het klachtartikel in deze algemene voorwaarden van toepassing. 

 

Artikel 5:         Koop op afstand - retourzending, terugbetaling

 

1.     Ook dit artikel geldt alleen voor consumenten bij verkoop via onze website.

2.     Tenzij wij de zaken zelf (laten) afhalen, gelden de volgende voorwaarden bij retournering: 

a.     binnen 14 kalenderdagen na ontbinding; 

b.     in de originele, onbeschadigde verpakking;

c.     ongebruikt;

d.     voor uw rekening en risico.

3.     Met “ongebruikt” in lid 2 sub c bedoelen wij: u mag de zaken niet verder gebruiken dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van het geleverde vast te stellen. Wat betekent dit? U mag een verpakking voorzichtig openen om de zaken te bekijken, maar deze verpakking niet beschadigen. Daarnaast moeten de zaken altijd olie- en vetvrij, ongemonteerd, en onbeschadigd zijn bij retournering. Handelt u in strijd met lid 2 sub b of sub c? Dan bent u aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van de zaken. 

4.     Uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van uw ontbindingsverklaring betalen wij de van u ontvangen bedragen aan u terug. Tenzij wij anders overeenkomen, doen wij dit op dezelfde wijze en in dezelfde valuta als uw betaling.

5.     Lid 4 ziet ook op eventuele verzendkosten die u aan ons betaalde voor de levering, maar de kosten van de retourzending zijn voor uw eigen rekening. Dit laatste geldt ook voor extra (verzend-)kosten die u maakte, doordat u voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden standaardwijze.

6.     Tenzij wij de zaken zelf (laten) afhalen, kunt u pas terugbetaling vorderen nadat:

a.     wij de zaken retour ontvangen hebben;

b.     of u heeft aangetoond dat u de zaken retour heeft gezonden.

7.     Als de zaken:

a.     bewerkt zijn;

b.     beschadigd zijn;

c.     gebruikt zijn (zie definitie lid 3); mogen wij de zaken weigeren of hoeven wij maar een deel van de ontvangen bedragen aan u terug te betalen. Als dit aan de orde is, informeren wij u direct na ontvangst van de zaken.

8.     U bent nooit aansprakelijk of kosten verschuldigd voor het enkele feit dat u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht.

 

Artikel 6:         Vergoeding - prijzen, tarieven

 

1.     Tenzij wij met u een vaste vergoeding (totaalprijs) overeenkomen voor een opdracht, berekenen wij onze vergoeding op basis van de bestede uren tegen het met u overeengekomen/ons gebruikelijke uurtarief. Bij meningsverschillen over de bestede of in rekening gebrachte uren, is onze urenregistratie bindend, behoudens uw tegenbewijs.

2.     Als tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wij de hoeveelheid werk niet goed hebben ingeschat, mogen wij een overeengekomen vaste vergoeding verhogen, mits de inschattingsfout ons niet te verwijten valt en wij de opdracht in redelijkheid niet kunnen uitvoeren tegen de overeengekomen vergoeding.

3.     Bij spoedopdrachten of als wij overeengekomen werkzaamheden op uw verzoek verrichten buiten onze normale werkdagen, mogen wij aan u een toeslag berekenen. Onze normale werkdagen zijn: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) binnen de voor ons gebruikelijke werktijden.

4.     Onze in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport- of verzendkosten, handelingskosten en declaraties van ingeschakelde derden.

5.     Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door - bijvoorbeeld - kortingsacties geven u geen recht op een prijsvermindering.

6.     Als wij na het sluiten van de overeenkomst te maken krijgen met (kost)prijsverhogende omstandigheden, mogen wij de met u overeengekomen prijzen/tarieven hieraan aanpassen. (Kost)prijsverhogende omstandigheden zijn in ieder geval wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen, wijzigingen in de prijzen van benodigde materialen/onderdelen of wijzigingen in de tarieven van ingeschakelde derden.

7.     Bent u een consument en betreft het een prijs- of tariefwijziging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst? Dan mag u de overeenkomst binnen 5 werkdagen na onze melding van de wijziging ontbinden. Ontbinding geschiedt door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring.

 

Artikel 7:         Inschakelen van derden

 

Wij mogen leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

 

Artikel 8:         Verplichtingen - informatie

 

1.     U zorgt ervoor dat:

a.     u alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie, zoals - indien aan de orde - bij uw auto (of het desbetreffende onderdeel) behorende documenten, tijdig aan ons verstrekt;

b.     wij tijdig toegang krijgen tot uw locatie en (het desbetreffende onderdeel van) uw auto;

c.     wij op de werklocatie kosteloos kunnen beschikken over de door ons gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit;

d.     u geen waardevolle spullen onbeheerd achterlaat in de auto. Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal/vermissing van of schade aan in de auto achtergebleven eigendommen.

2.     U garandeert dat de aan ons verstrekte informatie correct, volledig en authentiek is en vrijwaart ons voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het onjuist, onvolledig of niet authentiek zijn van deze informatie.

3.     Wij houden alle informatie die wij bij het sluiten/uitvoeren van de overeenkomst van of over u krijgen geheim. Wij geven deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

4.     Wij verwerken informatie die valt onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) conform de AVG en het op onze website gepubliceerde Privacy Statement en melden eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform de AVG.

5.     U mag de aan u geleverde zaken alleen doorverkopen in de originele, van ons of onze toeleverancier afkomstige, verpakking. U mag geen wijzigingen aan de originele verpakking aanbrengen en u moet beschadiging voorkomen.

6.     Voldoet u niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen of uw overige verplichtingen uit de overeenkomst/deze algemene voorwaarden? Dan mogen wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen (bijvoorbeeld schade) die hieruit voortvloeien zijn voor uw rekening en risico.

7.     Als u uw verplichtingen niet nakomt en wij niet direct nakoming verlangen, tast dit ons recht niet aan om later alsnog nakoming van u te vragen.

 

Artikel 9:         Levering - termijnen - voortgang en uitvoering overeenkomst

 

1.     Wij spannen ons in de overeengekomen prestatie/zaken tijdig te leveren, maar overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Komen wij onze verplichtingen niet (tijdig) na? Dan moet u ons bij schriftelijke ingebrekestelling nog een redelijke termijn gunnen voor nakoming.

2.     Als vertraging ontstaat bij de aanvang, voortgang of afronding van de opdracht of de overeengekomen levering van zaken doordat:

a.     wij niet tijdig alle noodzakelijke informatie van u ontvangen;

b.     wij niet tijdig toegang hebben tot (het desbetreffende onderdeel van) uw auto;

c.     wij niet tijdig een overeengekomen (vooruit)betaling van u ontvangen;

d.     sprake is van overige omstandigheden die voor uw rekening en risico komen;

hebben wij recht op een redelijke verlenging van de overeengekomen termijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

3.     Bespoedigen wij de uitvoering van de overeenkomst op uw verzoek? Dan mogen wij de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten aan u doorberekenen.

4.     Het risico voor te leveren zaken gaat op u over zodra de zaken ons pand/terrein verlaten of wij u informeren dat u de zaken kunt afhalen.

5.     Verzending of transport van bestelde zaken is voor uw rekening en risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de verzending/het transport.

6.     Bent u een consument? Dan gaat het risico voor deze zaken op u over zodra u of een door u aangewezen derde de zaken ontvangt. Wijst u zelf een vervoerder aan? Dan gaat het risico op u over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor uw rekening.

7.     Wij mogen bestelde zaken of voor de opdracht aangeschafte materialen e.d. voor uw rekening en risico opslaan, wanneer wij de zaken niet op de overeengekomen wijze aan u kunnen leveren, u deze zaken niet afhaalt of wij de opdracht niet kunnen uitvoeren/afronden en de oorzaak hiervan in uw risicosfeer ligt. Wij geven u een redelijke termijn waarbinnen u ons de gelegenheid geeft alsnog te leveren, de opdracht alsnog uit te voeren/af te ronden of u de zaken alsnog afhaalt.

8.     Blijft u na deze redelijke termijn in gebreke met uw (afname-)verplichting? Dan bent u per direct in verzuim. Wij mogen de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - geheel of gedeeltelijk ontbinden en de bestelde zaken/de materialen e.d. aan derden verkopen, zonder dat wij uw eventuele schade, rente en kosten moeten vergoeden. Ook tast dit ons recht niet aan op vergoeding van onze (opslag-)kosten, schade en winstderving of ons recht alsnog nakoming van u te vragen.

9.     Wij informeren u over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:

a.     bij door u gewenste wijzigingen in een bestelling/opdracht;

b.     als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat wij deze - door onvoorziene omstandigheden - niet op de overeengekomen wijze kunnen uitvoeren. Wij overleggen met u over een mogelijke gewijzigde uitvoering. Maken voornoemde omstandigheden de uitvoering onmogelijk? Dan hebben wij in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden/leveringen en door ons gemaakte kosten.

10.  Wij komen meer- en minderwerk schriftelijk met u overeen. Wij zijn pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat wij deze schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij - zonder uw bezwaar - met de uitvoering hiervan zijn begonnen. Meerwerk betreft in ieder geval alle op uw verzoek of noodzakelijkerwijs uit de uitvoering van de overeenkomst voortkomende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod/de opdracht. Wij mogen de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan u doorberekenen.

 

Artikel 10:       Goedkeuring - oplevering bij opdrachten

 

1.     Wij informeren u wanneer wij de overeengekomen werkzaamheden hebben afgerond en (het desbetreffende onderdeel van) uw auto (weer) gebruiksklaar is.

2.     De werkzaamheden zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat u de werking van (het desbetreffende onderdeel van) de auto heeft gecontroleerd en de opleverstaat of (werk-)bon voor goedkeuring heeft getekend.

3.     U wordt geacht ook uw goedkeuring te hebben gegeven als:

a.     wij geen opleverstaat of (werk-)bon verstrekken en u niet binnen 5 werkdagen na de in lid 1 bedoelde mededeling klachten uit;

b.     u (het onderdeel van) de auto per direct (weer) in gebruik neemt zonder controle.

4.     Schakelt u derden in voor werkzaamheden die van invloed (kunnen) zijn op een behoorlijk gebruik van (het desbetreffende onderdeel van) uw auto? Dan is dit geen reden voor een latere goedkeuring of een afkeuring als deze werkzaamheden nog niet zijn verricht/beëindigd bij voltooiing van ons werk.

5.     Constateert u na de oplevering nog gebreken, defecten, onvolkomenheden e.d.? Dan gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.

 

Artikel 11:       Statiegeld onderdelen

 

1.     Wij kunnen geleverde onderdelen aanmerken als zogenaamde “statiegeld onderdelen”. Dit kunnen zowel nieuwe onderdelen zijn als gereviseerde onderdelen. Deze statiegeld onderdelen willen wij van u retour ontvangen op het moment dat zij bij reparaties e.d. vervangen worden door andere onderdelen. U mag deze statiegeld onderdelen niet bij een derde achterlaten of weer op de markt (laten) brengen voor verkoop.

2.     U betaalt voor deze statiegeld onderdelen in de prijs een stukje statiegeld. Als u de desbetreffende onderdelen aan ons retourneert, nemen wij deze weer in en betalen wij het statiegeld aan u terug. Retourneren kan tot 6 maanden na aankoopdatum.

3.     Als statiegeld onderdelen komen in aanmerking door ons aangeboden onderdelen met een actief onderdeelnummer.

4.     Het door u ontvangen bedrag aan statiegeld kan nooit groter zijn dan geldt voor de door u aangekochte delen. U kunt dus geen andere onderdelen inleveren dan u heeft aangekocht (onderdeelnummers moeten aantoonbaar overeenkomen). Ook kunt u nooit meer onderdelen inleveren dan u in eerste instantie bij ons gekocht heeft.

5.     Voor alle statiegeld onderdelen geldt dat zij:

a.     moeten worden geretourneerd in de onbeschadigde, schone verpakking, doos of krat waarin wij het onderdeel aan u geleverd hebben;

b.     volledig moeten worden afgetapt en geassembleerd en compleet moeten zijn (inclusief eventuele bijbehorende delen/toebehoren die wij in eerste instantie bij het desbetreffende onderdeel aan u geleverd hebben).

Bij gebreke hiervan betaalt u € 75,00 aan kosten per statiegeld onderdeel. Deze kosten mogen wij in mindering brengen op het aan u te betalen statiegeld. Hebben wij u al betaald voor dergelijke statiegeld onderdelen? Dan mogen wij - afhankelijk van de hoogte van het al betaalde bedrag - die betaling volledig of gedeeltelijk van u terugvragen en moet u eventueel nog een stukje bijbetalen om aan deze kosten te voldoen.

 

Artikel 12:       Klachten - retourzendingen

 

1.     U controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en meldt eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, fouten, defecten e.d. binnen 1 werkdag na ontvangst aan ons, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Meldt u deze klachten niet tijdig? Dan worden de zaken geacht in goede staat door u te zijn ontvangen en conform de overeenkomst te zijn.

2.     Overige klachten over de geleverde zaken meldt u direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico.

3.     Klachten over verrichte werkzaamheden meldt u ook direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de hiervoor overeengekomen termijn - schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico. Bij gebreke van een tijdige klacht, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.

4.     Meldt u een klacht niet tijdig? Dan kunt u geen beroep doen op een overeengekomen garantie.

5.     Klachten schorten uw betalingsverplichting niet op.

6.     Het vorige lid geldt niet voor consumenten.

7.     U stelt ons in staat de klacht te onderzoeken en geeft ons alle hiervoor relevante informatie. Is voor het onderzoek retourzending noodzakelijk of moeten wij de klacht ter plaatse onderzoeken? Dan is dit voor uw rekening, tenzij uw klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. U draagt altijd het verzend-/transportrisico.

8.     Tenzij sprake is van retourzending in het kader van artikel 5, geschiedt retourzending altijd in overleg, op een door ons te bepalen wijze en in de originele (onbeschadigde) verpakking/emballage.

9.     Heeft u geen klacht over de geleverde zaak, maar wilt u de zaak retourneren, omdat u - bijvoorbeeld - per abuis een verkeerd product heeft besteld of bij nader inzien toch liever een ander product wilt? Dan geldt naast het bepaalde in lid 9 dat:

a.     wij de zaken dan binnen 30 dagen na de factuurdatum retour ontvangen moeten hebben;

b.     de geretourneerde zaken olie- en vetvrij, ongemonteerd en onbeschadigd moeten zijn;

c.     u elektrische delen of zaken die wij normaliter niet in ons assortiment voeren, maar speciaal voor u bestelden, nooit kunt retourneren. Wij vergoeden deze zaken dan ook niet aan u.

11. Geen klachten zijn mogelijk over:

a.     onvolkomenheden in/eigenschappen van zaken die inherent zijn aan de aard van de materialen of grondstoffen waaruit de zaken vervaardigd zijn;

b.     in de branche geaccepteerde kleine afwijkingen wat betreft opgegeven capaciteiten, prestaties, afmetingen e.d.;

c.     zaken die na ontvangst door u zijn gewijzigd of be- of verwerkt (bijvoorbeeld al gemonteerd zijn).

 

Artikel 13:       Garanties

 

1.     Wij voeren de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in onze branche geldende normen uit, maar geven geen verdere garantie dan wij uitdrukkelijk met u overeenkomen.

2.     Wij staan tijdens de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.

3.     Bij het gebruik van voor een opdracht benodigde onderdelen/materialen baseren wij ons op informatie van de fabrikant of leverancier over de eigenschappen hiervan. Geeft de fabrikant of leverancier voor deze onderdelen/materialen of voor de geleverde zaken een garantie? Dan geldt deze garantie op dezelfde wijze tussen ons. Wij informeren u hierover.

4.     Tenzij wij anders overeenkomen, geldt geen garantie voor gebruikte (tweedehands) onderdelen, zoals ruilonderdelen.

5.     Gebreken/defecten die het gevolg zijn van door of namens u doorgevoerde wijzigingen van technische aard aan de geleverde zaken of het resultaat van onze werkzaamheden vallen niet onder de garantie.

6.     Wilt u de zaken gebruiken voor een ander doel dan het gebruikelijke doel of op een andere wijze dan de gebruikelijke wijze? Dan garanderen wij alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn als wij dat schriftelijk aan u bevestigen.

7.     U kunt geen beroep doen op de garantie zolang u de voor de zaken/werkzaamheden overeengekomen prijs of vergoeding nog niet heeft voldaan.

8.     Het vorige lid geldt niet voor consumenten.

9.     Beroept u zich terecht op een overeengekomen garantie? Dan hebben wij de keuze uit kosteloos herstel of kosteloze vervanging van de zaken, het alsnog - kosteloos en op de juiste wijze - uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel een terugbetaling van of korting op de overeengekomen prijs/vergoeding. Als sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.

10.  Bent u een consument? Dan mag u altijd kiezen voor kosteloos herstel of kosteloze vervanging van de zaken of het alsnog - kosteloos en op de juiste wijze - uitvoeren van de werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet van ons kan worden gevraagd. In dit laatste geval mag u de overeenkomst - door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs/vergoeding vragen.

 

Artikel 14:       Aansprakelijkheid

 

1.     Buiten de uitdrukkelijk met u overeengekomen of door ons gegeven garanties, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.

2.     Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en geleden verlies, vertragingsschade, personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.     U neemt alle noodzakelijke maatregelen om de schade te voorkomen of beperken.

4.     Als wij aansprakelijk zijn, is onze schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Komt het niet tot een uitkering of valt de schade niet onder een door ons gesloten verzekering? Dan is onze schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.

5.     Al uw aanspraken op een vergoeding van geleden schade verjaren in ieder geval 6 maanden nadat u bekend bent met/had kunnen zijn met de door u geleden schade en ons dus hiervoor had kunnen aanspreken.

6.     In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten een termijn van 1 jaar.

7.     Stelt u onderdelen of materialen voor verwerking beschikbaar? Dan zijn wij verantwoordelijk voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van deze onderdelen/materialen noch voor het effect dat deze onderdelen/materialen op het eindresultaat of uw auto hebben.

8.     Wij zijn niet aansprakelijk - en u kunt geen beroep doen op de toepasselijke garantie - als de schade ontstaat door:

a.     uw ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met het doel van het (op)geleverde of gebruik in strijd met de door of namens ons verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, handleidingen, e.d.;

b.     uw ondeskundige bewaring (opslag/stalling) van de zaken of uw auto;

c.     ondeskundig/onvoldoende onderhoud van de zaken door u of een door een door u ingeschakelde derde;

d.     aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn, zoals brand, blikseminslag, extreme hagel e.d.; e. normale slijtage of corrosie;

f.      fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door of namens u aan ons verstrekte of voorgeschreven informatie of onderdelen/materialen;

g.     uw aanwijzingen of instructies;

h.    of als gevolg van een keuze van u die afwijkt van ons advies of wat gebruikelijk is;

i.      of doordat door of namens u (reparatie-)werkzaamheden of wijzigingen/bewerkingen aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

9.     In de in het vorige lid genoemde situaties bent u volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart u ons voor aanspraken van derden.

10.  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan onze opzet of bewuste roekeloosheid of als de beperkingen in strijd zijn met dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Alleen in deze gevallen vrijwaren wij u voor aanspraken van derden.

 

Artikel 15:       Betaling

 

1.     Wij mogen altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling aan u vragen.

2.     Tenzij wij anders overeenkomen:

a.     betaalt u bij bestellingen via onze website zoals aangegeven op de website;

b.     vindt betaling bij andere bestellingen contant bij aflevering/ophalen plaats.

3.     Komen wij met u betaling op rekening overeen? Dan betaalt u binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum. De juistheid van de factuur staat vast als u niet binnen deze betaaltermijn bezwaar maakt.

4.     Heeft u binnen de betaaltermijn niet (volledig) betaald? Dan bent u aan ons een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand rekenen wij daarbij als volle maand. Wat betekent deze cumulatieve maandrente? In de eerste maand na het verstrijken van de betaaltermijn berekenen wij de rente over de hoofdsom. In iedere daaropvolgende maand dat u niet betaalt, berekenen wij de rente over de hoofdsom vermeerderd met de al in de voorgaande maand(en) opgebouwde rente.

5.     Bij consumenten berekenen wij een vertragingsrente van 6% per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.

6.     Als uw betaling na aanmaning alsnog uitblijft, mogen wij u bovendien buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.

7.     Aan consumenten geven wij bij aanmaning minimaal een termijn van 14 dagen na ontvangst van deze aanmaning om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan zijn de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:

a.     15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);

b.     10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

c.     5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

d.     1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;

e.     0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

      Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

8.     Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mogen wij de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.

9.     Blijft uw betaling uit? Dan mogen wij de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden of onze verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat u alsnog betaalt of ons hiervoor een deugdelijke zekerheid geeft. Wij hebben dit opschortingsrecht al voordat u in verzuim bent met uw betaling, als wij dan al gegronde redenen hebben om aan uw kredietwaardigheid te twijfelen.

10.  Ontvangen betalingen brengen wij eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en hierna op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij u bij de betaling schriftelijk meldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

11.  U mag onze vorderingen niet verrekenen met tegenvorderingen die u op ons meent te hebben. Dit geldt ook indien u (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

12.  Het vorige lid geldt niet voor consumenten.

 

Artikel 16:       Eigendomsvoorbehoud

 

1.     Alle zaken die wij aan u leveren, blijven ons eigendom totdat u aan al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan.

2.     Deze betalingsverplichtingen betreffen niet alleen de koopprijs van de zaken, maar ook onze vorderingen:

a.    voor verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden;

b.    wegens een toerekenbare tekortkoming van u, zoals een schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

3.     Als wij identieke, niet-individualiseerbare zaken aan u leveren, wordt steeds de partij zaken die hoort bij de oudste factuur/facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Dit betekent dat het

eigendomsvoorbehoud altijd rust op alle geleverde zaken die nog in uw voorraad/pand aanwezig zijn op het moment dat wij een beroep doen op ons eigendomsvoorbehoud.

4.     U mag de zaken in het kader van uw normale bedrijfsvoering doorverkopen, mits u met uw afnemers ook een eigendomsvoorbehoud overeenkomt.

5.     U mag zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust niet verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.

6.     U informeert ons direct, als derden stellen dat zij eigendoms- of andere rechten hebben op de zaken.

7.     Zolang u over de zaken beschikt, bewaart u deze zorgvuldig en als ons identificeerbaar eigendom.

8.     U zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn meeverzekerd. U geeft ons op ons verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

9.     Handelt u in strijd met dit artikel of doen wij om een andere reden een beroep op ons eigendomsvoorbehoud? Dan mogen wij/onze werknemers uw terrein betreden en de zaken terugnemen. Dit tast onze rechten op het - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden van de overeenkomst of een vergoeding van onze schade, gederfde winst en rente niet aan.

 

Artikel 17:       Uw eigendommen - retentierecht

 

1.     Als u aan ons eigendommen ter beschikking stelt - bijvoorbeeld uw autosleutel voor duplicering of programmering - blijft dit uw eigendom. Wij gebruiken deze eigendommen niet anders dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

2.     Wel mogen wij de teruggave van uw eigendommen opschorten indien - en gedurende de periode dat - u:

a.     de kosten van (eerdere) werkzaamheden aan deze eigendommen/uw auto niet (volledig) heeft voldaan;

b.     andere opeisbare vorderingen die wij op u hebben niet (volledig) heeft voldaan.

3.     Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het door ons uitgeoefende retentierecht.

 

Artikel 18:       Faillissement - beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 

1.     Wij mogen de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden op het tijdstip waarop u:

a.     in staat van faillissement wordt verklaard of hiervoor een aanvraag is gedaan;

b.     (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c.     door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d.     onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e.     op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) uw vermogen verliest.

2.     U informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 19:       Overmacht

 

1.     Als wij jegens u tekortschieten in het nakomen van onze contractuele verplichtingen, kan ons dit niet worden toegerekend als er sprake is van overmacht.

2.     In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht aan onze zijde:

a.     oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen of dreiging van deze/vergelijkbare omstandigheden;

b.     verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen;

c.     bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, cybercriminaliteit, stakingen, (maatregelen in verband met) epidemie of pandemie, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d.;

d.     door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import- en export belemmerende maatregelen, een (tijdelijk) gebrek aan de benodigde materialen/onderdelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.

3.     Bij overmacht mogen wij de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden of onze werkzaamheden/leveringen aanpassen of voor een redelijke termijn opschorten. Wij hoeven dan geen schadevergoeding aan u te betalen.

4.     Treedt de overmachtssituatie in nadat wij de overeenkomst al gedeeltelijk hebben uitgevoerd? Dan hebben wij wel recht op vergoeding van al uitgevoerde werkzaamheden/leveringen.

 

Artikel 20:       Annulering - opschorting

 

1.     Dit artikel geldt niet voor ontbinding binnen de wettelijke bedenktijd zoals bedoeld in artikel 4.

2.     Als u de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering annuleert, mogen wij aan u een gefixeerde schadevergoeding berekenen voor:

a.     alle gemaakte kosten (zoals al ingekochte materialen);

b.     onze door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst.

Afhankelijk van al verrichte werkzaamheden en leveringen en gemaakte kosten is deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs/vergoeding.

3.     Als u een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt/verzet of niet aanwezig bent op het afgesproken tijdstip, mogen wij de daarvoor gereserveerde tijd bij u in rekening brengen.

4.     U vrijwaart ons voor aanspraken van derden die uit de annulering voortvloeien.

5.     Wij mogen de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door u betaalde bedragen en uw eventuele tegenvorderingen.

6.     Vraagt u ons de uitvoering van de overeenkomst op te schorten? Dan mogen wij de vergoeding voor alle verrichte werkzaamheden/leveringen per direct opeisen en bij u in rekening brengen. Dit geldt ook voor gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en uren die wij of door ons ingeschakelde derden op dat moment al hebben gereserveerd voor de opschortingsperiode.

7.     Kosten die wij maken voor het hervatten van de werkzaamheden/levering(en) zijn ook voor uw rekening. Kunnen wij de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet hervatten? Dan mogen wij de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden.

 

Artikel 21:       Toepasselijk recht - bevoegde rechter

 

1.     Op onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2.     De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) sluiten wij uit.

3.     Wij leggen geschillen voor aan de rechter die bevoegd is in onze vestigingsplaats. Daarnaast behouden wij ook altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in uw vestigings- of woonplaats.

4.     Als consument mag u altijd kiezen voor de wettelijk bevoegde rechter, ook als wij voor een andere rechter kiezen. U informeert ons dan binnen een maand na ontvangst van dagvaarding over uw keuze.

5.     Als u gevestigd/woonachtig bent buiten Nederland, mogen wij het geschil ook voorleggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar u gevestigd bent/woont.

 

Datum: 4 december 2023