• Online catalogus 3 miljoen onderdelen
  • Snelle levertijd uit de USA
  • Bedrijven & Particulieren
  • Team van specialisten

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN PARTSCENTER HOLLAND B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam

1. Definities
Algemene voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Koper: ieder partij al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf. Partscenter: Partscenter Holland B.V.

2. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes van Partscenter en op alle met Partscenter gesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (Algemene) Voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Zijn of worden de Algemene Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, nietig of onverbindend, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte verbonden. Partijen zullen het ongeldige, nietige of onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de gevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de Algemene Voorwaarden, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige, nietige of onverbindende gedeelte.

3. Aanbiedingen/offertes/bestellingen 
a. Alle offertes en aanbiedingen van Partscenter zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.  

b. Partscenter kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpar-tij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen dan wel een onderdeel daar-van, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

c. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Partscenter daaraan niet gebonden. De overeen-komst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Partscen-ter anders aangeeft. 

d. Een samengestelde prijsopgave verplicht Partscenter niet tot het verrichten van een gedeelte van de bestelling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of of-fertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

e. Partscenter is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan (de ac-ceptatie van) de bestelling te verbinden. Indien Partscenter een bestelling niet accepteert, deelt zij zulks binnen acht dagen na ontvangst van de bestelling mee.

4. Prijzen en betalingen 
a. De prijzen van aangeboden producten zijn exclusief b.t.w. en exclusief kosten voor verzen-ding en bezorging, kosten van montage, service en keuring en van eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders is gemeld of schriftelijk overeengekomen. Betaling dient zonder korting of verrekening binnen de geldende betalingstermijn te geschie-den.

b. Indien Partscenter met Koper een prijs is overeengekomen, is Partscenter niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van die prijs zonder dat Koper in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

c. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend Koper gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ont-binden tenzij Partscenter alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oor-spronkelijk overeengekomene uit te voeren of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een be-voegdheid of een op Partscenter rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

d. Indien Koper in gebreke blijft met tijdige en/of volledige betaling, raakt Koper zonder aanma-ning in verzuim. Koper is alsdan de wettelijke handelsrente vermeerderd met 2 punten verschuldigd. Voorts is Koper alsdan gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke kosten, bedragende deze minimaal 15% van het totaal verschuldigde met een minimum van € 250,00.

5. Levering 
a. De door Partscenter opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en bevatten nimmer een fata-le termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Koper Partscenter derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Partscenter daarbij een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

b. De levering van de producten geschiedt “af magazijn” aan Koper op een door Partscenter aangegeven tijdstip. Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat op Koper over vanaf het mo-ment dat deze in zijn macht worden gebracht.

6. Eigendomsvoorbehoud 
Alle door Partscenter geleverde goederen blijven volledig eigendom van Partscenter totdat Ko-per alle verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst of enige andere overeenkomst(en) heeft voldaan. Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7. Eigendomsrechten van derden 
Koper zal alle rechten en intellectuele of industriële eigendom op alle door Partscenter verstrekte of geleverde producten en materialen, waaronder ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekenin-gen, modellen, (merk)tekens, programmatuur en andere gegevens, respecteren en deze zonder de expliciete schriftelijke toestemming van Partscenter niet verveelvoudigen, openbaar maken of op enige wijze al dan niet commercieel gebruiken. Partscenter garandeert niet dat de aan Koper geleverde producten en diensten geen inbreuk ma-ken op enig intellectueel, industrieel of eventueel ander eigendomsrecht van derden.

8. Aansprakelijkheid 
Onverminderd na te melden garantiebepalingen, sluit Partscenter elke verdergaande aansprake-lijkheid jegens de Koper of een derde uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan - behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Partscenter, dan wel haar werknemers -. Indien en voor zover er op Partscenter enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, dan is deze te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag met een maximum tot het bedrag dat in het betreffende geval door Partscenter afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Koper vrijwaart Partscenter voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met de door Partscenter geleverde producten (en diensten). Meer in het bijzonder is Partscenter niet aansprakelijk:  

  • voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Partscenter is uitgegaan van door of na-mens Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
  • voor schade, veroorzaakt door een gebrekkige montage van en/of fouten door derden ge-maakt bij de verwerking van een door Partscenter geleverde producten;
  • voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparin-gen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

9. Garantie 
a. Partscenter staat slechts in voor de kwaliteit van de producten in de staat waarin zij verkeren op het moment van aflevering, en garandeert slechts dat de producten de eigenschappen hebben die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Partscenter verleent voor de door haar geleverde producten dezelfde garantie als door haar leve-ranciers aan haar wordt gegeven. De garantie geldt uitsluitend gedurende de door haar leveranciers gestelde garantietermijnen van maximaal één jaar. In het geval van herstel en /of vervanging van het product en/of onderde-len daarvan, zal een garantietermijn niet worden verlengd of opnieuw aanvangen.
 
b. De garantie houdt in dat Partscenter na ontvangst van de retour gezonden producten deze zal herstellen of vervangen en wel ter keuze van Partscenter. Garantie verplicht Partscenter niet tot creditering van factuurbedragen over te gaan. De garantie omvat niet het arbeidsloon. In het kader van de uitvoering van een terechte garantie aanspraak is Partscenter gerechtigd in plaats van herstel dan wel vervanging de gezonden factuur voor een evenredig deel te credite-ren. De garantie geldt slechts indien Koper aan al zijn verplichtingen jegens Partscenter heeft vol-daan. De garantie vervalt, ongeacht de garantietermijn, vanaf het moment dat de producten in andere goederen zijn verwerkt alsook ingeval onoordeelkundig gebruik dan wel onjuiste montage van de producten heeft plaatsgevonden.

c. Indien Koper een beroep wenst te doen op de garantie, dient hij binnen zeven dagen na ontdek-king van het betreffende gebrek de producten in de originele verpakking met de inkoopfactuur en met een duidelijke omschrijving van het gebrek voor eigen rekening en risico af te leveren op een door Partscenter op te geven adres.

d. Indien Koper een beroep doet op garantie en blijkt dat er geen aanspraak op garantie is en/of er geen gebrek aan het product aanwezig is, is Partscenter gerechtigd de volledige kosten voor het verrichten van herstel – waaronder de onderzoekskosten – en/of vervangingswerkzaamheden en de opslag van de producten aan Koper in rekening te brengen. Geschillen omtrent de vraag of een geleverd product een gebrek heeft dat een aanspraak op ga-rantie rechtvaardigt, zullen worden voorgelegd aan een door Partscenter aan te wijzen onafhan-kelijke – gecertificeerde – deskundige, wiens oordeel bindend is. De kosten van die expertise zijn voor rekening van Koper indien het door hem gedane beroep op garantie ongegrond blijkt; inge-val het beroep terecht blijkt zijn de kosten van de expertise voor rekening van Partscenter. De gegeven garantie is niet overdraagbaar.

10. Retentierecht 
Partscenter kan een retentierecht uitoefenen op al hetgeen zij voor of namens Koper onder zich heeft, zo lang door haar geleverde producten (of diensten) niet volledig door Koper zijn betaald en dit een door Koper toerekenbare tekortkoming betreft inclusief eventuele schade, rente en kosten welke Koper krachtens enige overeenkomst c.q. deze Algemene Voorwaarden jegens Partscenter verschuldigd is of zal zijn.

11. Overmacht
a. Partscenter is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe is ver-hinderd door overmacht of onvoorziene omstandigheden. Onder overmacht wordt verstaan: tekorten in materiaal en tekortkomingen van toeleveran-ciers of andere derden die bij de (uitvoering van de) overeenkomst zijn betrokken alsook elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf van Partscenter wordt be-lemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd.

b. Indien er sprake is van een overmachtssituatie aan de zijde van Partscenter, stelt zij Koper zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte onder de mededeling of levering nog mogelijk is en zo ja binnen welke termijn.
Indien levering ten gevolge van overmacht niet blijvend onmogelijk is geworden, doch niet alsnog binnen een termijn van drie maanden na de overeengekomen datum van levering zal plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke mededeling aan de andere partij zonder dat er over en weer aanspraak bestaat op vergoeding van schade.
Een dergelijke mededeling dient te geschieden binnen één week na de hiervoor genoemde mededeling.

12. Persoonsgegevens 
Partscenter zal de door Koper verstrekte gegevens opnemen in haar bestand, tenzij Koper uit-drukkelijk bij de bestelling heeft aangegeven dat hij zulks niet wenst. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. Partscenter is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling gebruik te maken van derden. De gegevens kunnen worden gebruikt om producten en diensten van Partscenter af te stemmen op de belangstelling en voorkeur van koper en deze hierover te informeren. De gegevens zullen worden behandeld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelge-ving.

13. Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekking waarbij Partscenter partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam, tenzij dwingende regels van competentie een andere rechter voorschrijven.